Varistör : Direnci gerilimle değişen elemanlardır. Elektrik devrelerinde koruma elemanı olarak kullanılan varistörlerin direnci uygulanan gerilimle değişir.

NTC :Üzerindeki sıcaklık arttıkça direnci azalan negatif ısı katsayılı termistörlerdir.

Kollektör : DC motorlarda fırçalar yardımıyla elektrik akımının armatür sargılarına iletilmesini sağlayan bölümdür.

Bara : Aynı gerilim ve frekanstaki gerilimin toplandığı veya dağıtıldığı ünitedir.

Yarı iletken : Normal durumda yalıtkan olan bu maddeler ısı, ışık, manyetik etki ve ya elektriksel gerilim gibi dış etkiler uygulandığında bir miktar değerlik elektronlarını serbest hale geçirerek iletken duruma gelirler. Uygulanan bu dış etki veya etkiler ortadan kaldırıldığında ise yalıtkan duruma geri dönerler.

Yük : Belli bir miktar enerji tüketen, enerji hattından güç çeken sistem.

Yüksek Geçiren Filtre : Yüksek frekanslı sinyalleri geçiren düşük frekansları engelleyen filtre devresi.

Yüksek Gerilim :Elektrik enerji sistemlerinde 100.000 volttan yüksek gerilimler.

Wattmettre : Doğru ve alternatif akım devrelerinde alıcıların çektikleri elektriksel gücü ölçen aletleridir. Wattmetreler akım ve gerilim bobinlerine sahip olup akım bobini devreye seri, gerilim bobini devreye paralel bağlanır. Güç hesaplamalarda (P) harfi ile ifade edilir.

Volt : Bir ohmluk bir direnç üzerinden bir amperlik akım akması durumunda direncin iki ucu arasında oluşan gerilim. Potansiyel fark (gerilim), elektromotorkuvvet (emk) birimi.

Voltmetre : Doğru ve alternatif akım devresinin ya da devreye bağlı bir alıcının uçlarındaki gerilim değerini ölçmeye yarayan ölçü aleti olup devreye paralel bağlanır. Voltmetreler (V) harfi ile belirtilir.

Talep Güç : Enerji hattına bağlı olan yüklerin çalışması için ihtiyaç duyulan güç.

Termokupl : İki farklı metalden yapılmış, sıcaklığı okuyarak elektrik sinyaline çeviren sıcaklık ölçüm aracı.

Topraklama : Gerilim altında olmayan bütün tesisat kısımlarının, uygun iletkenlerle toprak kitlesi içerisine yerleştirilmiş bir iletken cisme (elektrot) bağlanmasıdır.

.Trafo : Alternatif elektrik gerilimini veya akımını belirli oranda dönüştüren veya yükselten elektrik makinası. Giriş ve çıkış bobinlerinin sarım sayıları oranına göre çıkış gerilimi yükselir veya düşer.

Transistör : Girişine uygulanan sinyali yükselterek gerilim ve akım kazancı sağlayan, gerektiğinde anahtarlama elemanı olarak kullanılan yarı iletken bir elektronik devre elemanıdır. Base, Emiter ve Kollektör uçları bulunan transistörlerde PNP veya NPN olmak üzere iki çeşittir.

Saykıl : Alternatif akım veya gerilim sıfırdan başlar, maksimum değerini alır ve sıfıra döner, ters yönde de aynı işlem gerçekleşerek tekrar başlangıç noktası sıfıra döner. Akım veya gerilimin her iki yöndeki bütün değerleri almasına denir.

Selenoid : Üzerindeki bobine enerji verilince kullanıldığı yere göre sıvı ve hava geçişini kontrol etmeye yarayan elektromekanik vanadır.

Sigorta : Alternatif veya doğru akım devrelerinde elektrik tesisatını, tesisata bağlanan elektrikli aletleri veya elektrik devrelerini aşırı akımlara karşı korumaya yarayan açma elemanıdır.

Starter : İçi neon gazı ile doldurulmuş cam bir balon içinde iki elektrodu bulunan silindir şeklinde bimetal şeritten oluşmuş floresan lambalarda ilk ateşlemeyi sağlayan elektrik devre elemanı.

Reaktif Güç : Birimi Var olan görünür gücün faz açısının sinüsü ile çarpımı ile elde edilen elektrik makinelerinde mıknatıslanma için kullanılan güç. Q=VxIxsinφ

Regülasyon : Gerilimi sabit tutma işlemine denir.

Regülatör : Elektrik gerilimini sabit tutan cihazlardır.

Rezistans : Elektrik enerjisinden yararlı ısı elde etmek için ihtiyaç duyulan direnç değeri yüksek ve ısıya dayanıklı iletkenlere rezistans denir.

Röle : Bobin, palet ve kapak olmak üzere üç ana bölümden meydana gelen, bir elektrik devresinin açılıp kapanmasını sağlayan elektromekanik anahtarlama elemanıdır.

Rotor : Hareketli elektrik makinelerinde (motor, jeneratör) ince sac tabakalarının üst üste konulmasıyla oluşturulmuş makinenin dönen parçası.

Pizoelektrik : Yapısındaki atomların düzenli olarak dizilmemiş olan moleküller mekanik bir basınç altında kaldığında elektrik akımı oluşur, veya tam tersi olarak elektrik akımı verilen bu maddelerin hacminde değişiklik olur. Buna piezoelektrik denir.

Priz :  Elektrik cihazlarına, bir elektrik devresinden fiş aracılığı ile doğrudan veya uzatma kablosu ile enerji alınması için kullanılan araçtır.

PTC : Üzerindeki sıcaklık arttıkça direnci artan pozitif ısı katsayılı termistörlerdir.

Özdirenç : Birim uzunluk (1 metre) ve birim kesitteki (1mm2) iletkenin direncine özdirenç denir.

Öziletkenlik : Özdirencin tersine öziletkenlik denir.

Ohm : Elektriksel direnci ölçme birimi. Simgesi Ω"dur.

Ohmmetre : Bir direncin değerini ölçmek için kullanılan cihazdır.

Osiloskop :  Elektrik ve elektronik devrelerinde akım ve gerilimin değeri, frekans ve faz farkı ölçümlerini dijital veya analog ekranda grafiksel olarak gösteren aletlerdir.

Makaron : Pamuğun örülmesi, yağ veya vernik ile doyurulmasıyla elde edilen boru şeklindeki ısıtılınca daralarak üzerine geçirilen kabloyu saran yalıtkandır.

Multimetre :  Elektrik veya elektronik devrelerinde akım, gerilim, direnç,
frekans endüktans ve kapasite ölçümü yapar.

Led : Işık yayan diyotlardır. Kırmızı, sarı, yeşil gibi farklı renklarde led"ler bulunmaktadır.

Lehim : Elektronik devrelerde bir sistemi oluşturmak için; elamanları ve tellerini birbirine tutturmak amacıyla belirli sıcaklıklarda eriyebilen tellere lehim denir.

Lehim Pastası : Lehimlenecek yüzeylerin yağdan ve zararlı kir ve oksitlerden temizlenmesini sağlayan malzeme.

Lineer Sistem : Çıkış sinyalinin direk olarak giriş sinyaline bağlı olan sistem.

Lojik Kapı : Sayısal devrelerde mantıksal işlemler (ve, veya, değil gibi) yapan elektronik devre elemanlarıdır.

Lüksmetre : Aydınlatma şiddetini ölçen aletlere lüksmetre denir.

Lümen : Işık şiddeti 1 candela ( cd ) olan bir nokta kaynaktan bir metre uzaklıkta, ışınlara dik olarak konmuş 1 m2 lik yüzeye gelen ışık akısıdır

Lüks : 1 m yarıçaplı küre merkezinde bulunan 1 cd şiddetindeki kaynağın 1 m2"lik küre yüzeyine yaptığı aydınlanma şiddetidir.

Kalibrasyon : Belirli koşullar altında ölçü aletlerinin ölçtüğü değerlerin doğruluğunun karşılaştırılması, ölçme hassasiyetinin belirlenmesi işlemi.

Kapasitans : Birimi Farad (F) olan kondansatörün elektrik enerjisini depo edebilme özelliğine kapasitans denir.

Kısa Devre :Elektrik akımının akımı kullanacak cihaz veya devre üzerinden geçmeden yolunu tamamlaması durumu.

Kondansatör : Karşılıklı duran ve aralarında fiziksel bir temas olmayan iki ayrı plaka ve plakalara bağlı iki ayrı iletken telden oluşan elektrik enerjisini depolamak amacıyla kullanılan devre elemanları.

Kontaktör : Büyük güçteki elektromanyetik anahtarlara kontaktör adı verilir.

Köprü Doğrultucu : Dör adet diyotla yapılan alternatif gerilimi doğru gerilime dönüştüren devrelerdir.

Kumpas :Milimetrenin yüzde onu, yüzde beşi ve yüzde ikisi oranında ölçüm yapılabilen aletlerdir.

Jeneratör :Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren elektrik makinesi.

İletim Hattı : Elektrik enerjisini üretim merkezlerinden dağıtım merkezlerin taşıyan yüksek gerilim hatları.

İletken :Elektrik enerji kaynağı ile elektrik enerjisini kullanacak cihaz arasındaki elektrik akımının akışını sağlayan, elektrik akımının taşındığı metal cisim.

İnverter : Doğru gerilimi alternatif gerilime dönüştüren araçlar.

İzolatör :Elektrik devre parçalarını birbirinden ayırıp akımın geçişini engelleyen malzeme.

Işık Akısı :Işık kaynağından yayılan ve gözün değerlendirebildiği ışınıma ışık akısı denir. Birimi Lümen (Lm)"dir. Φ ile gösterilir.

Işık Şiddeti :Belli bir yöne doğru elde edilen, görülebilen ışınıma ışık şiddeti denir. Birimi Candela (cd)"dır.

Genlik : Sinüs biçimli periyodik bir büyüklüğün en yüksek değeri.

Görünür Güç :Birimi VoltAmper olan elektrik gerilimi ve akımının çarpımı ile elde edilen güç. P=VxI

Güç Faktörü :Devredeki akım ve gerilim fazörleri arasındaki açının cosinüsüne denir. GF=cosφ

Foto Diyot :Işığa duyarlı olarak iletime geçen diyot. Daha çok sensörlerde kullanılır.

Foton :Işığı oluşturan enerji paketlerin her birine foton denir.

Frekansmetre :Alternatif akım devrelerinde elektrik enerjisinin frekansını ölçen aletlerdir. Frekansmetreler devreye paralel bağlanır ve (Hz) şeklinde ifade edilir.

Elektromanyetizma : Elektrik akımı ile elde edilen manyetik alana genel olarak elektromanyetizma denir.

EMK :Elektromotor kuvvet, elektrik devrelerinde, devrenin açık olduğu ve devreden elektrik akımı çekilmediği durumda devredeki kaynağın iki kutbu arasındaki potansiyel farka denir. Elektromotor kuvvet emk harfleri ile tanımlanır ve sembolü ise E dir. Birimi V"dir.

Empedans :Alternatif gerilim devrelerinde kaynağa bağlı olan elemanın akıma gösterdiği dirençtir. Z ile gösterilir.

Endüktans : Bobinin birimi Henry olan elektriksel değeri.

Desibe (dB) :İki sinyal seviyesinin oranını ölçen logaritmik ölçüm. dB ile gösterilir. dB=10log(Güç1/Güç2)

Devre :Elektrik akımının aktığı iletken veya iletkenlerden ve elektrik elemanlarından oluşan sistem.

Dinamo :Hareket enerjisini doğru akım elektrik enerjisine dönüştüren makinelere dinamo denir.

Direnç :Elektrik akımının akışına direnç gösteren ve iki kutbu arasında gerilim düşümüne neden olan devre elemanı. Birimi Ohm"dur. R=V/I

Diyot :Anot ve katottan oluşan anodunun katoduna göre pozitif alternansta olması durumunda kapalı durumda olan ve akımı ileten kontrolsüz anahtarlama elemanı.

Doğru Akım :Zamana göre değeri değişmesine rağmen yönü değişmeyen pozitif (+) veya negatif (-) değerde olan akım.

Doğrultucu :Alternatif gerilimleri doğru gerilime dönüştüren devrelerdir. Tam dalga, yarım dalga, kontrollü veya kontrolsüz doğrultucular bulunmaktadır.

Duy :Elektrik lambasının, vidalanarak veya takılarak elektrik tesisine bağlanmasını sağlayan gereçtir

Duyarlılık :Ölçü aletinde ölçülen büyüklüğün çok küçük değişimlerinin skala veya göstergede ifade edilebilmesidir.

Candela :Bir atmosfer ( 101325 N/m2) basınç altında ve platinin ergime sıcaklığındaki ( 1769 oC ) bir siyah cismin 1/60000 m2 büyüklüğündeki yüzeyinin kendisine dik olan bir doğruda verdiği ışık şiddetine candela denir. I ile gösterilir.

Baskılı Devre : Elektronik devre elemanlarının üzerine yerleştirildiği ve bu elemanlar arasındaki elektriksel bağlantının bakırlı yüzde oluşturulan yollarla sağlandığı plakalara baskı devre veya baskı devre kartı (Printed Circuit Board) (PCB) denir.

Bobin :İletken bir telin nüve denilen bir malzeme üzerine ardışıl bir şekilde ve belli bir çapta sarılmasıyla elde edilen devre elemanı. Nüve yerine hava da olabilir.

Akım :İletkenin bir noktasından bir saniyede geçen elektron miktarı. Birimi Amper (A)"dir. I=V/R

Aktif Enerji :Aktif gücün zamanla çarpımıyla elde edilen enerji. Mesela 10 kW"lık bir motor 2 saat çalışırsa 2×10=20 kWh aktif enerji harcar.

Alternatif Akım:Yönü ve büyüklüğü zamana göre sinüs dalgası biçiminde değişen akımdır.